Lukijalta: Ely-keskus valvoo teiden kunnossapitoa pistokokein

Itä-Savossa 10.8.2020 julkaistussa mielipidekirjoituksessa toiminnanjohtaja Vesa Kallio ihmetteli, kuka kantaa vastuun tienpidosta?

Etelä-Savon alueella maanteitä on yhteensä noin 4 930 km, joista sorateitä on noin 2 180 km eli 44 prosenttia. Alue on jaettu Mikkelin, Juvan, Savonlinnan ja Pieksämäen tiestön hoitourakoihin siten kuin kirjoittaja toteaa.

Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla ja urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia. Ely-keskus määrittää työt ja halutun laatutason Väyläviraston määrittämien toimintalinjojen mukaisesti. Urakoitsija organisoi työt, valitsee työmenetelmät, hankkii aliurakoitsijat ja materiaalit sekä vastaa laadusta ja sen raportoinnista Ely-keskukselle.

Ely-keskus valvoo toteutunutta laatua pistokoeluontoisesti ja lisäksi on hankittu ulkopuolista laadunvalvontapalvelua.

Soratiestö on pääsääntöisesti ns. rakentamattomia teitä, joissa ei ole nykyisten ajoneuvomassojen vaatimia kantavia kerroksia. Tästä syystä ne leviävät ja menettävät ryhtinsä muutamaan vuoteen. Toinen kesähoitoa vaikeuttava tekijä on puutteelliset kulutuskerrokset. Valitettavasti rahoitus on tältä osin ollut niin niukka, että urakoihin sisältyvät ojitus- sekä ryhdinkorjauskierrot ovat liian pitkiä ja kulutuskerroksen lisäysmahdollisuudet vähäisiä.

Soratiestö on pääsääntöisesti ns. rakentamattomia teitä, joissa ei ole nykyisten ajoneuvomassojen vaatimia kantavia kerroksia.

Viimevuosina sorateille myönnetty lisärahoitus on kohdistunut pääasiassa kelirikkokorjauksiin. Niillä on pystytty korjaamaan pahimpia runkokelirikolle alttiita kohteita. Tämän vuoden lisäbudjetissa on myönnetty lisärahoitusta myös sorateille. Sorateitä alueella on kuitenkin niin paljon, että toimenpiteet joudutaan kohdistamaan huonoimmassa kunnossa oleviin paikkoihin.

Talvihoidon osalta soratiet kuuluvat pääsääntöisesti jo liikennemäärien perusteella alimpiin talvihoitoluokkiin. Näissä luokissa laatuvaatimukset ovat varsin väljiä ja toimenpideajat pitkiä, eivätkä näin välttämättä kohtaa tienkäyttäjien odotuksia.

Vesa Partanen

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Ely-keskus

Uusimmat uutiset