Lukijalta: Samiedulla menee hyvin – ammatillinen koulutus kehittyy

Ammatillinen koulutus on muuttunut perusteiltaan. Vuoden 2018 alusta olemme eläneet uuden lainsäädännön aikakautta, ns. reformiaikaa. Uusi lainsäädäntö määrittelee Samiedun tehtävän selkeästi (531/2017, 1. luku, 2§):

”Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista.”

Samiedun päätehtävänä on siis tuottaa osaajia työelämälle. Suora ohje OKM:n suunnasta on: ”pulpetista työpaikoille ja simulaattoreihin”. Opintoajat lyhenevät, opiskelijat hankkivat puuttuvan osaamisen ja sijoittuvat työmarkkinoille tai jatkavat opintojaan korkea-asteella. OKM rahoittaa suoraan Samiedun toiminnan, OKM:n ohjeistukset ovat Samiedua sitovia, ne eivät ole vain ehdotuksia.

Reformin myötä ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli muuttui radikaalisti. Viimeisten vuosien aikana ammatillisen koulutuksen rahoitus on vähentynyt 310 miljoonalla eurolla. Siirtymäajan jälkeen vain 50% on nk. perusrahoitusta, loput rahoituksesta tulee suoritteiden (35% tutkinnot, tutkinnon osat) ja vaikuttavuuden (15% työllistyminen, jatko-opinnot, opiskelijapalaute) kautta.

Rahoitus on suhteellista eli käytössä oleva rahoitus jaetaan suoriteperusteisesti kaikkien koulutuksen järjestäjien kesken. Kyse on siis todellisesta ”tulosurheilusta”, on oltava tuottava. On suuri vaara, että Savonlinnan seutukunta on jälleen häviäjä.

Kolmas suuri muutos ammatillisessa koulutuksessa on ammatillisten opettajien vuosityöaikauudistus. Kuntatyönantaja KT sekä opettajien etujärjestö OAJ ovat sopineet, että käytössä on vain yksi työehtomalli (C1) aikaisemman sopimusviidakon sijaan. Jokaisella ammatillisella opettajalla on vuositasolla vähintään 1 500 tuntia työaikaa. Tämäkin muutos tulee annettuna Samiedulle, meidän on noudatettava valtakunnallisia sopimuksia.

Otsikossa mainitaan, että Samiedulla menee hyvin. Huomioiden Savonlinnan seutukunnan väestökehityksen, Samiedun nykytulokset ovat jopa erinomaisia. Vuoden 2018 alusta Samiedun tutkinto-opiskelijamäärä on lisääntynyt noin sadalla ollen 1 600 opiskelijaa. Taloudellinen tulos parani edellisestä vuodesta 1,2 miljoonaa euroa ja myös vuoden 2019 tulos on positiivinen. Talous ei ole kaikki, mutta ilman toimivaa ja positiivista taloudenpitoa ei ole mitään, kehittäminen ei ole mahdollista.

Uudessa, haasteellisessa tilanteessa tarvitaan uudenlaista johtamista.

Kehittämistä rahoitetaan hankerahoituksella ja tälläkin alueella Samiedussa on saavutettu erinomaisia tuloksia: hankesalkun koko on nelinkertaistunut yhdessä vuodessa (1 milj. eurosta 4 milj. euroon). Hankerahoituksella kehitetään mm. opiskelijoiden ohjausta. Kyse on myös henkilökunnan työllistämisestä, hankkeissa työskentelee eri panoksilla jopa 70 henkilöä. Hyvinä yhteistyökumppaneina hankkeissa on usein Xamk ja Savonlinnan kaupunki.

Samiedu on olemassa työelämää varten, tuotamme osaajia sen tarpeisiin. Saimme palautetta työvoimakoulutuksestamme TEM-AMKE-ELY-tapaamisissa: ”Samiedun toteuttama työvoimakoulutus, sen laatu ja vaikuttavuus ovat palautteiden mukaan erinomaista, arvioinnin yhteisarvosana oli 4/5”. Tutkinto-opiskelijoiden palautteita seurataan jatkuvasti valtakunnallisella ARVO-palautekyselyllä: Samiedu sai palautteena arvosanan 4,2 / 5 (n=500).

Henkilökunta on muutoksessa kovilla. Samiedussa toteutettiin sovitusti yhtymähallituksen ja –valtuuston aikatauluttamana henkilöstökysely (TOB) keväällä 2019. Tulokset olivat rohkaisevia, henkilökunta ymmärtää muutostarpeen. Kyselyn keskiarvotulos oli 3,53 ja kehitystä oli tapahtunut aiempaan kyselyyn (2016) verrattuna erityisesti johtamisen alueella (tiedonkulku, työn kehittävyys, esimiestyö). Kyselyyn vastasi 76 % henkilökunnasta. Tiedämme, että esim. tarkastuslautakunnan ja luottamusmiesten kiittämä yhteisöllinen valmistelutyö vuosityöaikaan siirtymisessä on ollut hyödyllinen prosessi.

Uudessa, haasteellisessa tilanteessa tarvitaan uudenlaista johtamista. Samiedu ottaa opiskelijoita sisään joka kuukauden ensimmäinen maanantai, on perustettu eSamiedu verkko-opetustarjontaa kehittämään, opetushenkilökunnan tulee toimia opiskelijoiden ja työelämän tukena ohjauksessa työpaikoilla jne. Esimiesten valmiudet tulevat yhä enemmän opiskelijoiden, asiakkaan ja työelämätarpeen ymmärtämisestä.

Opiskelijaprofiili on nopeasti muuttunut, vain 25 % Samiedun tutkinto-opiskelijoista on tullut suoraan peruskoulusta opiskelemaan, loput 75 % ovat jatkuvan haun ja muiden hakukanavien kautta opiskelemaan tulleita. Kaikkia opiskelijoita tarvitaan turvaamaan nykyvolyymi toiminnassa.

Samiedussa toimitaan hyvässä yhteistyössä kaikkien toimielimien ja toimijoiden kanssa. Kaiken toiminnan pohjana ovat faktat, eivät mielipiteet tai kaipuu menneeseen. Emme ota tarkemmin kantaa tämän lehden palstoilla aiemmin esitettyihin väitteisiin, Samiedu käsittelee asioitaan omissa lainmukaisissa toimielimissään.

Samiedu on Savonlinnan ja seutukunnan asialla. Toivomme, että kaikki muutkin olisivat.

Ari Asikainen

Yhtymävaltuuston pj.

Erkki Muukkonen

Yhtymähallituksen pj.

Tuomas Loikkanen

Yhtymähallituksen vpj.

Tuukka Suomalainen

Yhtymähallituksen vpj. (29.5.2019 asti)

Teija Mielonen

Palvelujohtaja

Jukka Mustonen

kuntayhtymän johtaja, rehtori

Samiedu