Lukijalta: Vesillä liikkuminen ei saa aiheuttaa häiriöitä

Jarmo Hemilä kirjoitti (Itä-Savo 14.9.), että Etelä-Savon ely-keskus vaikeuttaa ranta-asukkaan oikeutta rauhalliseen asumiseen ja lomailuun Enonkosken Saarijärvellä.

Kirjoittajan mukaan järvellä ajetaan häiritsevästi moottoriveneillä, vesijeteillä ja vesisuksilla. Vesilläliikkujat rikkovat verkkomerkkejä, saastuttavat ympäristöä, aiheuttavat vahinkoa alueen linnustolle ja hengenvaaraa uimareille. Näihin häiriöihin ely-keskus ei kirjoittajan mielestä puutu tarpeeksi tehokkaasti.

Jarmo Hemilä oli kesällä yhteydessä Etelä-Savon ely-keskukseen ja esitti ajatuksen 10 km/h-nopeusrajoituksen asettamisesta järvelle. Hemilä ei ole kuitenkaan tehnyt hakemusta ely-keskukselle vesiliikennelain mukaisen nopeusrajoituksen asettamiseksi.

Ely-keskus on kertonut Hemilälle vesiliikennelain sisällöstä, prosessista ja kustannuksista. Samalla hänelle on selvitetty, miten häiritsevään käyttäytymiseen on muuten mahdollista puuttua. Valitettavasti nämä keinot eivät ole Hemilää tyydyttäneet.

Vesillä liikkumista ohjaa ensisijaisesti vesiliikennelaki. Lain 5. pykälän mukaan jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on ”toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle”.

Vesiliikennelaki antaa edellytykset järkevälle käytökselle vesillä. Lain noudattamista valvoo poliisi. Joskus myös ely-keskus joutuu muistuttamaan vesillä liikkujia lain noudattamisesta, useimmiten luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa. Parhaaksi keinoksi on todettu ehkäisevä tiedottaminen ja valistus, jota myös tässä tapauksessa tarjottiin.

Vesiliikennelain mukainen nopeusrajoitus tai moottoriajoneuvolla liikkumisen kieltäminen ovat astetta järeämpiä keinoja.

Kaikilta vesillä liikkujilta edellytetään ensisijaisesti vesiliikennelain yleistä noudattamista, ja vasta jos haitta tai häiriö ei lakia noudattamalla ole vältettävissä, harkitaan rajoituksia. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tyypillisiä kohteita nopeusrajoituksille ovat olleet vesiliikenteeltään vilkkaat ja mahdollisesti ympäristöltään herkät salmipaikat ja virkistyskäytön kannalta tärkeät alueet, kuten taajamien vilkkaat satamalahdet.

Rajoituspäätösten maksullisuus perustuu valtioneuvoston asetukseen, johon ely-keskus ei voi vaikuttaa. Prosessissa on kuultava kuntaa sekä varattava mahdollisuus tulla kuulluksi viranomaisille, yhteisöille, maanomistajille sekä muille, joita asia koskee.

Ely-keskuksen näkemyksen mukaan Saarijärvellä tulee ensisijaisesti pyrkiä etsimään ratkaisua vesiliikennelain yleisin keinoin. Jos järvelle haetaan vesiliikennelain mukaista nopeusrajoitusta, selvitetään asianosaisten näkemykset ja ely-keskus harkitsee, onko rajoitus tarpeen haitan tai häiriön poistamiseksi.

Eero Korhonen
Yksikön päällikkö, Alueidenkäytön ja luonnonsuojelun palvelut,
Etelä-Savon ELY-keskus