Lukijalta: Ylilääkärin virkasuhteen täyttäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Sanomalehti Itä-Savon uutisessa 18.1. todetaan, että Panu Peitsaron nimittäminen sairaanhoitopiirin terveyden ja toimintakyvyn vastuualueen ylilääkärin virkaan on aiheuttanut kuohuntaa sosiaalisessa mediassa sekä erityisesti sanomalehti Itä-Savon asiaa koskevan uutisen kommenttikirjoituksissa, ylittäen kohtuuden rajan.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus näkee aiheelliseksi antaa asiaan kannanoton, koska kysymys on myös asiaan liittyvien henkilöiden oikeusturvasta ja perusoikeuksista.

Sosterissa rekrytoidaan lääkärityövoimaa viranhaltijalain edellyttämällä tavalla julkista hakumenettelyä käyttäen. Virkojen täyttämisessä käytetään apuna lehti-ilmoittelua, Kuntarekryä, virallista julkista ilmoitustaulua ja perusterveydenhuollossa tehdään myös jatkuvaa rekrytointiyhteistyötä valtakunnallisen toimijan kanssa. Esimerkiksi syksyn 2020 aikana on kontaktoitu 6 800 lääkäriä työmahdollisuuksista Sosterin perusterveydenhuollossa – yhtään rekrytointia ei toteutunut.

Perusterveydenhuollossa on jo vuosia ollut jatkuvasti avoimena lääkärin virkoja, joihin ei aktiivisen rekrytoinnin avullakaan ole saatu hakijoita. Lääkäreiden vaihtuvuus on normaali toimialan ilmiö, joka liittyy esimerkiksi erikoistumisopintoihin.

Todettakoon, että lääkärityövoimaa hankitaan myös ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta ja resurssin ostaminen palveluna on huomattavasti kalliimpaa kuin viran täyttäminen. Erityisesti viime aikoina virkojen täyttäminen on vaikeutunut, kun maan hallitus teki eduskunnalle esitykset sote-lakien hyväksymisestä ja Savonlinnan keskussairaalan lakkauttamisesta viimeistään vuoden 2032 loppuun mennessä.

Sosterissa, perusterveydenhuollon tulosalueella on ollut julkisesti haettavana ylilääkärin toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde ajalla 18.12.2020–4.1.2021.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolain 12 § mukaan lakisääteinen tehtävä, josta on huolehdittava ja joka tehtävä on tämän viran tärkeä osuus.

Jäsenkunnista erityisesti Savonlinnan kaupunki on edellyttänyt Sosterilta terveyden ja hyvinvoinnin tehtävästä huolehtimista ja tehtävä on myös Sosterin valtuuston vahvistaman strategian mukainen.

Sosterin terveyden edistämisen resurssi on niukka tarpeeseen nähden ja siksi nyt täytetyn ylilääkärin viran tehtäväkuvasta osa kohdentuu terveyden edistämiseen. Virka sisältää kliinistä vastaanottotyötä. Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin pätevyys.

Virkaa haki määräajassa kuntayhtymästä irtisanoutunut Panu Peitsaro, joka on valittu avoinna olleeseen virkaan hallintosäännön mukaisella menettelytavalla, tulosaluejohtaja Veikko Karvasen viranhaltijapäätöksellä 14.1.2021. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella.

Suomessa ei ole lain mukaan virkakieltojärjestelmää, joka estäisi tiettyä poliittista aatesuuntaa edustavilta pääsyn virkoihin.

Panu Peitsaro on terveydenhuollon erikoislääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti ja lääketieteen lisensiaatti eli hän täyttää viran pätevyysvaatimukset. Lisäksi Peitsarolla on Executive MBA -tutkinto ja hän toimii väitöskirjatutkijana.

Kuntayhtymähallitus korostaa, että jokaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus erota virasta ja jokaisella henkilöllä, joka viran kelpoisuusehdot täyttää ja on soveltuva tehtävään, on oikeus tulla valituksi virkaan niin päätettäessä. Itä-Savon sairaanhoitopiiri noudattaa viran täyttöprosesseissa lakia syrjimättä ketään esimerkiksi poliittisen vakaumuksen vuoksi.

Kun alueella on krooninen lääkäripula, on kohtuullista, että sairaanhoitopiirin hakeutuva ja kelpoisuusehdot täyttävä lääkäri palkataan hoitamaan terveydenhuollon tehtäviä ja hoitoa vaativia potilaita. Näin on myös Peitsaron tapauksessa. Siksi kuntayhtymähallitus ihmettelee asian kyseenalaistamista jopa vastuullisten ja juridiikan hyvin tuntevien päättäjien taholta. Pikemminkin sairaanhoitopiiri kaipaisi Savonlinnan kaupungin ja sen johdon sekä luottamusjohdon tukea virkojen täytössä kuin toiminnan vaikeuttamista.

Suomessa ei ole lain mukaan virkakieltojärjestelmää, joka estäisi tiettyä poliittista aatesuuntaa edustavilta pääsyn virkoihin, mikä on julkisessa keskustelussa hyvä muistaa. Poliittinen toiminta kuuluu yhdistymisvapauden ja mielipidevapauden ohella perusoikeuksien piiriin.

Kaiken edellä olevan perusteella kuntayhtymähallitus katsoo, että asiassa on menetelty lain mukaisesti, huolehdittu laissa sairaanhoitopiirille annettujen tehtävien hoitamisen mahdollistamisesta ja toimittu alueen väestön edun mukaisesti.

Sairaanhoitopiiri tarvitsee työrauhaa tänä pandemian aikana sille annettujen tehtävien toteuttamiseen ja toivoo asiallisuutta käytävään keskusteluun. Aliarviointi ja halventaminen eivät kuulu oikeusvaltion toimintakulttuuriin.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin koko kuntayhtymähallituksen puolesta

Ari Silvennoinen

Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja

Leila Virta

Yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja

Uusimmat uutiset

Kommentoidut