Lukijalta: Vaikuta alueelliseen metsäohjelmaan!

Metsillä ja metsän tuotteilla on Etelä-Savossa poikkeuksellisen suuri merkitys alueen taloudelle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Uusiutuvana luonnonvarana metsät ja puu tarjoavat ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen hillintään. Metsiä hyödynnettäessä tulee huolehtia myös niiden kehityksestä, elinvoimasta ja monimuotoisuudesta sekä maakunnan puhtaista vesistä. Muun muassa nämä teemat painottuvat Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman 2021–2025 luonnoksessa, joka on parhaillaan kommentoitavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Etelä-Savon hakkuumahdollisuuksia on hyödynnetty viime vuosina varsin aktiivisesti. Näin halutaan toimia myös jatkossa, ja metsätalouden kehittämiskärjiksi on alueellisessa metsäohjelmassa nostettu taimikonhoito sekä yksityisteiden kunnosta huolehtiminen. Metsien kasvun lisääminen sekä metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen ovat nousseet keskeisiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Maakunnassamme on panostettu viime vuosina vahvasti metsätalouden vesiensuojelun kehittämiseen. Jotta maakunnan vedet säilyisivät jatkossakin puhtaina, työtä halutaan jatkaa. Turvemaiden käsittelyllä on suuri vaikutus myös hiilitaseeseen ja ilmastoon. Rantametsät ovat puolestaan tärkeitä vesiensuojelun lisäksi myös metsien monimuotoisuuden, maiseman ja monikäytön kannalta.

Etelä-Savo on leimallisesti myös loma-asutuksen sekä maaseutumatkailun maakunta. Puhtaan luonnon merkityksen arvioidaan edelleen korostuvan matkailun lisäksi erilaisten luonnontuotteiden kysynnän lisääntyessä. Metsäohjelmassa halutaankin lisätä metsien eri käyttömuotojen välistä vuoropuhelua ja edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Etelä-Savon teollisuuden työllisistä 28 prosenttia työskentelee metsäteollisuuden piirissä. Myös puunjalostukseen liittyvä konepajateollisuus on vahvaa, ja metsäsektoriin liittyvä tutkimus, kehittäminen ja palvelut työllistävät monia. Osaamisella ja tiedolla onkin yhä keskeisempi merkitys koko metsäsektorin kehittymisessä.

Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma on maakunnan metsäalan ja ympäröivän yhteiskunnan yhteinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on edistää metsien kestävää käyttöä ja hoitoa sekä metsiin perustuvia elinkeinoja. Ohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä Etelä-Savon metsäneuvoston johdolla. Voit antaa palautetta metsäohjelman luonnoksesta Suomen metsäkeskuksen internet-sivuilla. Luonnokset ja palautelomake löytyvät osoitteesta metsakeskus.fi

Sari Lantta

Etelä-Savon metsäneuvoston puheenjohtaja

Antti Heikkilä

Aluejohtaja, Suomen metsäkeskus