Marjo Varsa Talentiasta Lukijalta-palstalla: Tiekartan esitykset voivat heikentää varhaiskasvatuksen laatua

Vaikka varhaiskasvatus ei ole hallinnollisesti sosiaalipalvelua, sen erityinen rooli perheitä kasvatustehtävässään tukevana ja ongelmia ehkäisevänä peruspalveluna on hyvä tunnistaa ja tunnustaa. Tämä turvaa laaja-alaisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin.

Ritva Semi ja Anitta Pakanen Opettajien ammattijärjestöstä puoltavat varhaiskasvatuksen tiekartan esityksiä (Itä-Savo 1.12.2017 verkko ja 4.12.2017 lehti). Minä näen, että tiekartan esitykset voivat heikentää varhaiskasvatuksen laatua.

Suomalainen laadukas varhaiskasvatus on niin käytännössä kuin laissakin kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus. Kokonaisuudessa kaikki osa-alueet ovat tärkeitä.

Eri alueiden tasapuolisella huomioimisella turvataan tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta, joka turvaa parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua.

Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja sen kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavat opetusministeriö ja opetushallitus.

Vaikka varhaiskasvatus ei ole hallinnollisesti sosiaalipalvelua, sen erityinen rooli perheitä kasvatustehtävässään tukevana ja ongelmia ehkäisevänä peruspalveluna on hyvä tunnistaa ja tunnustaa. Tämä turvaa laaja-alaisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin.

Lapsen kehitys, oppimisvalmiudet ja tuen tarve liittyvät lapsen yksilölliseen kehitystasoon, mutta myös terveydentilaan ja siihen, millainen tilanne lapsella on perheessään.

Lapsi ei ole erillinen yksikkö, vaan elää ja kehittyy vuorovaikutuksessa osana erilaisia yhteisöjä, joiden hyvin- tai pahoinvointi vaikuttaa siihen, millä tavoin ja millä orientaatiolla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista parhaiten voi tukea.
Tähän kasvatuksen ja opetuksen yhteisölliseen ja sosiaaliseen orientaatioon tulee panostaa.

Miksi hyvää ja toimivaa olisi syytä muuttaa?

Lastentarhanopettajan tehtävissä tulee nyt ja jatkossa työskennellä varhaiskasvatukseen suuntautuneita sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneita, joilla on vahvojen pedagogisten valmiuksien lisäksi yhteisöllinen ja sosiaalinen orientaatio opettajana toimiessaan.

Jos perheen arjessa tai lapsen kasvussa ja kehityksessä tai ryhmässä toimimisessa on haasteita, hyötyvät lapset ja perheet parhaiten kevyestä, varhain annetusta tuesta.

Tuen tarpeen havainnointiin ja kevyen tuen antamiseen luontevin paikka on päiväkoti, joka on niitä harvoja paikkoja, joissa lapsi ja perheet ovat lähes päivittäin kontaktissa ammattilaisiin.

On tärkeää pitää suomalainen varhaiskasvatus moniammatillisena ja säilyttää sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen tuoma orientaatio varhaiskasvatuksessa. Se on järkevä sijoitus lapsiperheisiin.

Nykyisen lainsäädännön mukaan lastentarhanopettajana voi toimia varhaiskasvatuksen laajat opinnot suorittanut sosionomi (AMK).

Opetusministeriön asettamat selvityshenkilöt esittävät varhaiskasvatuksen tiekartassa vuosille 2017–2030, että jatkossa tämä ei ole mahdollista ainakaan ilman lisäkoulutusta.

Miksi hyvää ja toimivaa olisi syytä muuttaa? Sosionomit ovat olleet rakentamassa laadukasta varhaiskasvatustamme vuosikymmeniä.

Nyt tulisi keskittyä korjaamaan suurimmat varhaiskasvatuksen laatua heikentävät asiat eli päiväkotien liian suuret ryhmäkoot ja taata lasten yhdenvertaisuus turvaamalla kokopäiväinen oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, onko lapsen vanhempi töissä.

Marjo Varsa
Ammattiasioiden päällikkö
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Helsinki

Uusimmat uutiset