Sosteri vastaa kritiikkiin Lukijalta-palstalla: Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu

Asumispaikan saamisen ratkaisee palvelujen tarve, ei esimerkiksi jonotusaika, korkea ikä tai sairaudet.

Suuri osa ikäihmisistä haluaa asua kotona niin kauan kuin se vain on mahdollista.

Myös vanhuspalveluiden valtakunnallinen suositus ohjaa tukemaan ikääntyneiden kotona asumista kotihoidon ja muiden palveluiden avulla.

Aina kotona asuminen ei avustettunakaan onnistu ja silloin ikääntyneelle myönnetään palveluasuminen.

Vaikeavammaisille henkilöille myönnetään vammaispalvelulain mukaisia palveluita erityispalveluina silloin, kun peruspalvelut eivät riitä.

Ikäihmisellä on oikeus saada palvelutarpeen arvio. Arvio tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.

Selvityksessä kartoitetaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, läheisten ja lähipiirin tuki sekä palveluiden saatavuus ja saavutettavuus.

Arvioinnin tukena käytetään toimintakyvyn arviointia (RAI) ja siitä saatavia tietoja.

Sosterin moniammatillinen työryhmä käsittelee kaikki Sosterin alueen ikääntyneiden asiakkaiden palveluasumishakemukset.

Työryhmä arvioi hakijan palvelutarpeen saadun selvityksen, potilas- ja asiakastietojen sekä RAI-toimintakyvyn arvioinnin perusteella.

Uusia palvelumuotoja tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa.

Asumispaikan saamisen ratkaisee palvelujen tarve, ei esimerkiksi jonotusaika, korkea ikä tai sairaudet.

Sosterissa on yhtenäiset palveluasumisen kriteerit. Silloin, kun kriteerit täyttyvät, asiakkaalle osoitetaan asunto hänen tarpeitaan vastaavasta palvelutalosta tai vanhainkodista.

Aina sopiva asunto ei järjesty heti, vaan sopivan asunnon vapautumista voi joutua odottamaan. Tällöin kotona asumista tuetaan kotihoidon ja erilaisten tukitoimien ja palveluiden avulla.

Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta riippumatta.

Sosterissa kehitetään lisäksi ikäihmisten perhehoitoa yhtenä mahdollisuutena turvallisen asumisen järjestämiseen.

Ikäihmisten palveluissa on paljon kehitettävää ja uusia palvelumuotoja tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa.
 
Jorma Hongisto
Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja


Riitta Kupiainen
Ylilääkäri perusterveydenhuollon osastotoiminnot ja muistivastaanotto

Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä