Lukijalta: Seurakunta kantaa vastuuta sekä luonnosta että ihmisistä

Itä-Savo-lehdessä maanantaina 31.8. julkaistussa kirjoituksessa Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja Timo Luostarinen ja varapuheenjohtaja Petteri Suominen peräänkuuluttivat yhteisöjen vastuuta ympäristöstä ja luonnosta.

Kommentti liittyy seurakunnan tekemiin puukauppoihin Kerimäen Huosiossa. Alue on ahkerassa virkistyskäytössä ja hakkuutöiden käynnistäminen monien rakastamassa metsässä on herättänyt surua, huolta ja vastustusta.

Ajatus luonto- ja virkistysarvoistaan tunnetusta alueesta talousmetsänä on ymmärrettävästi haastava. Metsän tuottamalle ilolle ja virkistyshyödylle ei voida hintaa edes arvioida.

Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema metsätyöryhmä ja Metsänhoitoyhdistyksen edustajat tutustuivat Huosion alueeseen 8.5.2020. Alueelle on tehty metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen 11.5.2020. Metsäkeskus ei ole reagoinut käyttöilmoituksen tekijälle koskien leimikkoa. Leimikolla ei ole havaittu suunnitteluvaiheessa metsälain 10 §:n kohteita eikä luonnonsuojelulain mukaan toimenpiteitä vaativia tekijöitä, kuten uhanalaisia lajeja. Huosioon suunniteltu hakkuualue on 4,5 % Pappilanmaa-tilasta. Huosioon tulisi siis hakkuun jälkeenkin jäämään runsaasti metsää. Myös ranta jäisi käsittelemättömäksi, samoin kuin Metsäkirkon alue.

Luonto- ja ympäristövastuun merkitys kasvaa seurakunnan päätöksenteossa koko ajan.

Savonlinnan seurakunnan metsiä suojellaan jo tällä hetkellä laajasti: metsää on yhteensä 3 300 hehtaaria. Siitä Natura-verkostoon kuuluvia alueita on yli 300 hehtaaria. Vanhan metsän suojelualuetta on noin 40 hehtaaria sekä metsän- ja luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja pienalaisia kohteita yhteensä 30 hehtaaria. Lisäksi seurakunta on vapaaehtoisilla kaupoilla luopunut norppa-alueilla ranta-alueista ja -tonteista.

Uudistunut metsälaki tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Lakia uudistettaessa keskeisimmäksi muutostekijäksi nousi metsänomistajan omien tavoitteiden entistä parempi huomioon ottaminen metsien käsittelyssä. Metsälakiin sisältyy aiempaa enemmän toimintavapauksia, mutta sen ohella myös enemmän vastuuta. Ajatuksena on, ettei lainsäädännöllä niinkään ohjata yksityiskohtaisesti metsien käsittelyä, vaan annetaan toiminnan raamit, joilla varmistetaan metsien kestävä hoito ja käyttö sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Savonlinnan seurakunta on hakannut metsiään osana taloudenhoitoaan eikä arvokkaita luontokohteita ole hakkuiden yhteydessä vaarannettu. Hakkuumahdollisuuksia on hyödynnetty, mikä on myös mahdollistanut pitkäjännitteisen panostamisen metsien hoitoon.

Vaatimus vastuullisuudesta on oikea ja ajankohtainen. Savonlinnan seudun monista haasteista voidaan selvitä vain, kun me kaikki, sekä yhteisöt että ihmiset, pyrimme vastuullisilla päätöksillä edistämään alueemme elinvoimaisuutta. Tästä syystä vaatimus vastuullisuudesta on seurakuntataloudessa nähtävä laajemmin: Seurakunta on vastuussa myös siitä, että palvelut voidaan järjestää jatkossakin. Seurakunta on myös merkittävä työllistäjä ja päätöksillä on vaikutuksia yli 100 henkilön työpaikkoihin. Metsäomaisuudella ja sen tuotoilla on jo vuosikymmenien ajan pystytty turvaamaan seurakunnan toiminnan ja palveluiden rahoitusta. Metsätalouden tuotot jäävät omalle alueellemme: niillä ostetaan palveluja paikallisilta yrityksiltä, työllistetään ja järjestetään palveluja kaikenikäisille seurakuntalaisille.

On tärkeää, että päätöksenteossa kuullaan myös alueen ihmisiä. Kirkkoneuvosto on valmistautunut ottamaan vastaan Huosion tulevaisuudesta huolestuneiden kokoaman adressin seuraavassa kokouksessaan. Savonlinnan seurakunnalle valmistuu 2020 loppuvuodesta uusi metsäsuunnitelma ja siinä asetetaan tavoitteita metsien käytölle. Seurakunta esittelee metsäsuunnitelman luonnoksen avoimessa keskustelutilaisuudessa, jossa on mahdollisuus ottaa kantaa metsien käytön tavoitteisiin jo suunnitteluvaiheessa.

Seurakunta on vastuussa myös siitä, että palvelut voidaan järjestää jatkossakin.

Sammeli Juntunen

Kirkkoherra

Sylvi Mononen

Kiinteistöpäällikkö

Heli Muhonen

Talousjohtaja

Juho Tiainen

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Poku Sihvonen

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja