Tiedeseuran puheenjohtaja Jorma Enkenberg Lukijalta-palstalla: Savonlinna tarvitsee uuden kampuksen

Savonlinnan uusi kampus tulisi koostumaan neljästä keskenään yhteistyötä tekevästä yksiköstä: Savonlinnan yhtenäiskoulusta, Savonlinnan kesäyliopistosta, koulutusvientiä harjoittavista yrityksistä sekä niitä tukevista ja niille palveluja tarjoavista asiantuntijoista, tiloista sekä teknologioista.

Viime vuosina suomalaiseen aluekehitykseen kohdistunut tutkimus- ja kehittämistoiminta on painottunut kasvukeskuksiin.

Perinteisesti selittävinä tekijöinä niiden menestykselle on esitetty niiden tavanomaista suurempaa väestöpohjaa, hyviä liikenneyhteyksiä sekä omaa yliopistoa, muun muassa.

Viime aikoina maailmalla kehitystä näyttää kuitenkin määrittäneen ja ohjanneen ennen muuta alhaalta, ihmisten ideoista ja toiminnasta nouseva, yhteisöllinen ja osallistava kansalaistoiminta sekä yhteiskehittely.

Kehittyvien alueiden ja kaupunkiseutujen ulkopuolisilla alueilla kehittämisstrategioiden muotoilu tapahtuu edelleenkin etäällä ja ylhäältä.

Kehitystä suuntaavat ja ohjaavat strategioihin kiinnitetyt instrumentit ja toimintamallit.

Sen seurauksena seudullinen asukkaiden ja organisaatioiden omista tarpeista nouseva kehittämistoiminta on jäänyt vähäiseksi ja monin osin tuloksettomaksi.

Nykyiset toiminta- sekä ajattelumallit eivät auta ratkaisemaan ongelmia, joita ne ovat olleet osaltaan synnyttämässä.

Erityisesti pienehköjen Savonlinnan kaltaisten seutujen ja kaupunkien tapauksessa ongelmien ratkaiseminen ei onnistu ilman uudenlaisia erilaisia toimijoita yhteen kokoavia sosiaalisia innovaatioita.

Vastauksena edellä hahmoteltuun seudullisen kehitystoiminnan haasteisiin Etelä-Savon Tiedeseura ry on ehdottanut Savonlinnan kaupungille uudenlaisen ja modernin sosioteknisen infrastruktuurin, uuden kampuksen, rakennustyön käynnistämistä Savonlinnan nykyiseltä yliopistokampukselta vapautuviin tiloihin.

Ehdotuksen mukaan Savonlinnan uusi kampus tulisi koostumaan neljästä keskenään yhteistyötä tekevästä yksiköstä.

Nämä yksiköt ovat Savonlinnan yhtenäiskoulu, Savonlinnan kesäyliopisto, koulutusvientiä harjoittavat yritykset sekä niitä tukeva ja niille palveluja tarjoava asiantuntijoista, tiloista sekä teknologioista muodostuva kansainvälisen verkoston solmu (HUB).

Solmu toimisi kokoavana linkkinä paikalliseen sekä maailmanlaajuiseen osaamiseen.

XAMK:n toimintoja tulisi esimerkiksi matkailun koulutuksen ja kehittämistoiminnan osalta voida liittää osaksi kampusta.

Solmu toimisi kokoavana linkkinä paikalliseen sekä maailmanlaajuiseen osaamiseen.

Kampuksen toiminnan keskeisinä tavoitteina tulisi olla yksittäisten ihmisten sekä yhteisöjen rohkaiseminen Savonlinnan seudun tulevaisuutta suuntaavaan välttämättömään, innovatiiviseen ja uutta luovaan toimintaan sekä tähän liittyvän yhteisöllisen toiminnan ja asioihin vaikuttamisen oppimisen edistäminen.

Kampuksen tilat, teknologiset resurssit sekä asiantuntijatuki voisivat olla asukkaiden, oppilaitosten, yhdistysten sekä yritysten käytössä pientä korvausta vastaan.

Eri tarkoituksiin varustettuja tiloja voisivat käyttää oppilaitosten oppilaat, opettajat, yritykset, yrittäjät sekä yhdistykset.

Tiloissa olisi mahdollista järjestää työpajoja, koulutusta, kokouksia, seminaareja, tapahtumia sekä tapaamisia.

Kampus voisi myös toimia yhteiskehittelyyn tukeutuvien kehittämishankkeiden ja ongelmanratkaisuprosessien käynnistyspaikkana sekä avun tarjoajana uusien ideoiden jatkokehittelyyn.

Kampuksella tulisi myös olla tiloja tutkijayhteisölle ja startup-yrittäjille sekä tutkijahotelli Savonlinnan seudun ulkopuolelta saapuville kouluttajille ja tutkijoille sekä tutkija- ja kehittäjäryhmille.

Tilat, asiantuntijapalvelut sekä teknologiset resurssit tulisivat tarjoamaan tuen erilaisille digitaalisiin teknologioihin tukeutuville kokeiluille ja kehittämishankkeille sekä fyysisen ja virtuaalisen tilan seudullisten sekä kansainvälisten toimijoiden sekä oppilaitosten osaamisen jakamiselle, uusien osaamisten tuomiselle alueelle sekä moninaiselle eri alojen yhteistyölle.

Kampus voisi myös luontevasti auttaa uusien, yritystoiminnalle merkityksellisten kumppanuuksien sekä asiantuntijoiden etsimisessä sekä hyödyntämisessä.

Yliopistotasoinen tutkimustoiminta, uusien kehittämisideoiden konseptointi, niiden koettelu sekä tuloksen muotoilu vastaamaan tarkoitustaan ovat välttämättömiä Savonlinnan seudun koulutuksen ja yritystoiminnan kehittymiselle.

Kampus voisi tarjota näille uudenlaisen alustan sekä osallistavaa toimintakulttuuria korostavan sosiaalisen innovaation Savonlinnan kaltaisten seutujen monialaiselle kehittämistoiminnalle.

Jorma Enkenberg
Professori emeritus
Etelä-Savon Tiedeseura ry:n puheenjohtaja
Savonlinna