Pääkirjoitus: Metsäliitto luottaa selluun

Metsä Group valmistelee suuren sellu- ja biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. 1,5 miljardin euron investoinnilla syntyisi saman kokoluokan tehdas, jonka yhtiö käynnisti 2017 Äänekoskella.

Metsäteollisuuden ja kansantalouden kannalta Kemin hankkeen eteneminen kertoo hyvää. Alalla on luottamusta markkinoiden imuun ja Suomeen investointikohteena. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutus olisi 10 000 henkilötyövuotta. Valmis laitos toisi 1 500 uutta työpaikkaa lähinnä hankintaketjuun.

Jos hankeselvitys johtaa investointipäätökseen, tehdasalueelle rakennetaan vanhan laitoksen tilalle uusi, selvästi isompi. Tuotanto yli kaksinkertaistuu, samoin puunkäyttö. Ennen päätöstä yhtiö selvittää vielä logistiikkaa, ympäristöasioita ja puunhankintaa.

Valtavasti puuta imevä tehdas vaikuttaisi raaka-ainevirtoihin koko maassa. Metsänomistajille myös täällä kaukana kaakossa tehdas tarkoittaisi kasvavaa kysyntää ja parempaa hintaa.

Suomen metsät ovat jo nyt tehokkaassa käytössä. Kun pohjoisessa on ollut vireillä useita metsäteollisuuden hankkeita, juuri raaka-aineen riittävyys onkin noussut pullonkaulaksi. Metsä Groupin hanke voi siis viedä pohjaa muilta suunnitelmilta.

Vaalien alla puunkäyttö nousi keskusteluun myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Useiden tutkijoiden mukaan hakkuiden lisääminen vähentää hiilinieluja ainakin lyhyellä aikajänteellä. Metsä Groupin uutinen varmasti ruokkii tätä keskustelua. Sinällään keskustelu on hyvä asia — niin kauan kuin sitä käydään kiihkottomasti ja faktoihin pohjautuen.

Ilmastokysymykseen on syytä suhtautua vakavasti. Metsäteollisuudella ja metsänkäytöllä on tässä iso rooli. Metsät toimivat hiilinieluina ja -varastoina. Toisaalta puupohjaiset tuotteet voivat esimerkiksi korvata fossiilisia.

Sekin seikka on hyvä muistaa, että metsäteollisuudessa sekä tuotanto että markkinat ovat globaaleja. Pelkästään Suomen päätöksin maailman sellunkulutus tai puunkäyttö eivät vähene.