Puheenvuoro: Nuorisotalot ovat tärkeä osa nuorten peruspalveluja

Nuorisotalojen tarpeesta ja samalla kuntien säästöistä on keskusteltu viime aikoina paljon Etelä-Savon alueella. On tarpeen myös miettiä, miksi nuorisotaloja tarvitaan ja minkälainen merkitys nuorisotaloilla on alueen nuorille.

Nuorisopalvelujen perusta on määritelty nuorisolaissa (1285/2016) ja nuorisotyö sekä nuorisopolitiikka ovat osa kunnille kuuluvia tehtäviä. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa on tutkittu erityisesti Itä-Suomessa asuvia nuoria ja nuorten elämää ja arkea. Tutkimuksiimme osallistuneilla nuorilla ei ole useinkaan kovin selkeää kuvaa siitä, minkälaista nuorisotyötä paikkakunnalla on tarjolla.

Nuorten nuorisopalveluihin liittyvät toiveet sekä ajatukset liittyvät heille tarjolla oleviin (tai olemattomiin) tiloihin sekä lähinnä kolmannen sektorin koordinoimaan harrastustoimintaan.

Kunnallisista, nuorille järjestetyistä palveluista nuorisotalot ovat olleet monille tutkimuksiemme nuorille tutuin palvelumuoto. Maaseutumaisissa kunnissa nuorisotalot ovat myös usein ainoita nuorille suunnattuja kokoontumispaikkoja. Nuorisotalojen toimintaan osallistuu maaseutumaisissa kunnissa selvästi enemmän nuoria kuin maakuntakeskuksissa, varsinkin itäisessä Suomessa.

Nuoret tarvitsevat aikuisia, jotka kuuntelevat ja ymmärtävät heitä.

Tutkimustemme mukaan nuorisotalojen palveluja käyttävät nuoret pitävät ennen kaikkea rennosta ja ei-ohjatusta olemisesta kavereiden kanssa. Maaseutumaisten paikkakuntien nuorille yhteiset kokoontumistilat ovat erityisen merkittäviä yhteisöllisen tekemisen ja osallistumisen paikkoja, sillä muita vapaa-ajan palveluja on tarjolla niukasti.

Myös verkkonuorisotyötä on kehitetty viime vuosina runsaasti ja verkon tuomat palvelut ja kohtaamispaikat ovat nuorille yhä keskeisempiä. Verkossa tehtävä nuorisotyö ei kuitenkaan yksin riitä täyttämään nuorten kaipaamaa kohtaamista ja kohtaamispaikkojen tarvetta.

Nuorisotyöntekijän rooli nuorisotalojen toiminnassa on tärkeä, sillä nuoret tarvitsevat aikuisia, jotka kuuntelevat ja ymmärtävät heitä. Myös heidän ammatillinen roolinsa on olennainen, sillä nuorisotyöntekijä auttaa nuoria kasvamaan, kehittymään, ajattelemaan ja toimimaan sekä tukemaan yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Mikäli nuorisotaloja lakkautetaan, menetetään näin monella paikkakunnalla yksi keskeisimmistä nuorten peruspalveluista.

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija

Sari Tuuva-Hongisto
TKI-asiantuntija

Susan Eriksson
tutkija

Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kommentoidut