Puheenvuoro: Taimikonhoitomäärät ja teiden kunto huolestuttavat

Etelä-Savon metsäneuvoston puheenjohtaja Sari Lantta sekä Suomen metsäkeskuksen aluejohtaja Antti Heikkilä vetoavat metsäteiden perusparannuksen ja yksityisteiden vuotuisen hoidon sekä niiden rahoituksen puolesta.

Etelä-Savon metsäneuvosto on huolestunut riittämättömistä taimikonhoitomääristä sekä alempiasteisen tieverkoston kunnosta. Hakkuumäärät ovat kivunneet Etelä-Savossa viime vuosina likimain tavoitetasolle, mutta panostukset metsänhoitoon ja tieinfraan eivät ole lisääntyneet kantorahatulojen kasvun myötä. Lisääntyneet hakkuut haastavat paneutumaan myös metsätalouden ympäristönäkökulmiin entistä painokkaammin.

Metsäneuvosto keskusteli taimikonhoidon alhaisesta tasosta käsitellessään kokouksessaan Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman päivitystä. Mikäli taimikoiden ja nuorten metsien hoitomääriä ei saada käännettyä kasvuun, se johtaa jatkossa metsien tuoton heikkenemiseen. Korjuukustannukset nousevat, metsien järeytyminen viivästyy ja hyvälaatuista tukki- ja kuitupuuta saadaan odotettua vähemmän. Myös metsien myönteisten ilmasto- ja hiilinieluvaikutusten turvaamiseksi metsien hoidon taso tulee säilyttää korkeana.

Ilmastomuutos ja teiden heikkenevä kunto ovat muodostumassa entistä suuremmiksi uhkatekijöiksi teollisuuden puuhuollolle. Lisääntyneet puuntarpeet kasvattavat paineita tasata puunkorjuun ja kuljetuksen kausivaihteluita ja lisätä sulan maan aikana tapahtuvia kaukokuljetuksia. Puutavara-autojen koon kasvu 76 tonniin vaatii myös entistä parempaa tiestön kantavuutta.

Ilmastomuutos ja teiden heikkenevä kunto ovat muodostumassa entistä suuremmiksi uhkatekijöiksi teollisuuden puuhuollolle.

Puun korjuuseen ja kuljetukseen liittyvät ongelmat korostuvat Etelä- ja Keski-Suomessa, jossa ilmaston lämpenemisen haittavaikutukset ovat voimakkaimmat. Viime syksyn ja alkutalven vaikeudet puunkorjuussa ja kuljetuksessa saattoivatkin olla esimakua tulevasta.
Sekä metsäteiden perusparannukseen että yksityisteiden vuotuiseen hoitoon tulee saada lisää panoksia ja entistä paremmat rahoitusehdot. Myös tiekuntien on syytä aktivoitua teiden hoidossa.

Metsätalouden ympäristönäkökulmista Etelä-Savossa korostuvat metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen arkimetsänhoidossa sekä vesiensuojelu. Ympäristön, maiseman ja metsän eri käyttömuotojen huomioiminen on tärkeää varsinkin rantametsissä.

Rannoilla toimittaessa metsäammattilaisten tulee puntaroida vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä erityisen huolellisesti yhdessä metsänomistajan kanssa.

Sari Lantta
Puheenjohtaja
Etelä-Savon metsäneuvosto

Antti Heikkilä
Aluejohtaja, metsäneuvoston sihteeri
Suomen metsäkeskus