Puheenvuoro: Tuomioistuinten perusrahoitus vaarantaa ihmisten oikeusturvan — Resursseja on niukennettu vuosia, vaikka maailma on monimuotoistunut, säädöspohja kansainvälistynyt ja Suomi on vauraampi kuin koskaan

Julkisuudessa on laajasti ollut viime aikoina esillä seksuaalirikostutkintojen yhteydessä poliisien rikostutkintaresurssien puute sekä lisäresurssien tarve. Poliitikot ovat näin vaalien alla muun ohella kannattaneet poliisien resurssien lisäämistä.

Kansalaisten oikeusturvan toteutumiseksi ei riitä, että kiinnitetään huomiota rikosprosessiketjussa vain yhden toimijan eli poliisin voimavaroihin. Lähes huomiotta on jäänyt se, että rikosprosessiketjussa on myös muita toimijoita eli syyttäjälaitos ja tuomioistuimet. Pelkästään poliisien lisäresurssointi ei tuo toivottua tulosta. Poliisin tekemän tutkinnan lisäksi tarvitaan myös syyttäjiä suorittamaan syyteharkinta ja tuomareita käsittelemään ja ratkaisemaan asioita.

Resurssipula on koko oikeudenhoidon ongelma. Se viivästyttää asioiden käsittelyä. Perustuslain turvaama kansalaisten oikeus saada asiansa käsitellyksi riippumattomassa tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa ei välttämättä toteudu. Tämä voi heikentää ihmisten luottamusta koko oikeusjärjestelmää kohtaan.

Tuomioistuinlaitoksen osalta kysymys on sen perusrahoituksen niukkuudesta ja riittämättömyydestä. Asiaan on jo vuosien ajan toistuvasti kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan lakivaliokunta, viimeksi 16.1.2019 mietinnössään LaVM 13/2018 vp.

Resurssipula on koko oikeudenhoidon ongelma.

Tuomioistuinten resursseja on niukennettu vuosikausia, vaikka ympäröivä maailma on monimuotoistunut, säädöspohja kansainvälistynyt ja vaikka Suomi on vauraampi kuin koskaan. Kierre on katkaistava, jos Suomi haluaa säilyä kansainvälisessä vertailussa vakavasti otettavana oikeusvaltiona (The Global Competitiveness Report 2018). Tämä on myös kilpailukykykysymys, sillä toimivalla oikeusjärjestelmällä on tutkitusti suora suhde talouskasvuun ja sen edellytyksiin.

Tuomioistuimien kohdalla resurssien riittämättömyys johtaa asioiden ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen pidentymiseen, koska tuomioistuimet eivät voi jättää mitään asioita käsittelemättä.

Oikeusvaltiossa tuomioistuimilla on velvollisuus tutkia perusteellisesti ja kohtuullisessa ajassa kaikki niiden käsiteltäviksi saatetut asiat. Kysymys on perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta. Oikeusvaltion perusteet rapautuvat, mikäli näin ei voida menetellä ja mikäli sitä varten ei osoiteta tarvittavia resursseja.

Markku Almgrén,
Jukka Heikkilä,
Juha Nieminen,
Hannu Rantalainen,
Tuija Turpeinen ja
Marja Virtanen
Itä-Suomen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien laamannit

Kommentoidut