Kaikki eduskunnassa tukivat valmiuslain käyttöönottoa – Katso, ketkä kuuluvat kriittisten alojen ammattilaisiin, joiden lapset jatkavat koulua

Eduskunta: "Tässä salissa ei ole oppositiopuolueita ja hallituspuolueita, vaan kansan asialla olevia ihmisiä".

Kaikki eduskuntaryhmät ovat eduskunnan lähetekeskustelussa ilmaisseet tukensa valmiuslain aktivoinnille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiitti eduskuntaryhmiä siitä, että ne ovat valmiita yhdessä kantamaan vastuuta ja olemaan yksituumaisia.

Marin sanoi, että päätökset eivät ole kevyitä tai helppoja, vaan ne ovat vaikeita ja raskaita. Siitä huolimatta Marin katsoo, että ne täytyy tehdä.

Marin sanoi, että kaikki joutuvat nyt sietämään epävarmuutta ja luopumaan tavanomaisista toimintatavoista.

– On tunnustettava itselle, että emme voi vielä ennakoida, mitä tuleman pitää. Silti olen luottavainen, että Suomi selviää tästäkin.

Marin sanoi, että yhteiskunta toimii tänään ja yhteiskunta toimii huomennakin.

Hän painotti eduskunnan istuntosalissa, että tässä tilanteessa ollaan yhdessä.

– Tässä salissa ei ole oppositiopuolueita ja hallituspuolueita, vaan kansan asialla olevia ihmisiä, hän sanoi.  

Valmiuslaki käsitellään eduskunnan täysistunnossa lopullisesti vasta torstaina.

Valtioneuvosto aktivoi tiistaina valmiuslain, jota ei ole koskaan aiemmin käytetty.

Rajaliikennettä aletaan rajoittaa voimakkaasti kuluvan viikon torstaista lähtien. Välttämätön työmatkaliikenne jatkuu, mutta vain EU:n sisärajoilla.

– Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemat pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Rajavartiolaitos voi sallia työmatkaliikenteen välttämättömästä ja perustellusta syystä. Muut lentoasemat suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus vetoaa voimakkaasti sen puolesta, että suomalaiset ottaisivat maailmanlaajuisen pandemian vakavasti eivätkä matkustaisi ulkomaille. Suomeen on jo nyt hankala palata.

Suomeen palaavan henkilön odotetaan jäävän kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Lentojaan voimakkaasti supistanut Finnair lentää sen verran, että suomalaisia pääsee kotiin.

Valmiuslain käyttöönoton perusteena on kaksi laissa määriteltyä syytä. Ne ovat hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti ja vakava uhka taloudelle.

Valtioneuvoston päätösmuistion mukaan koronavirus aiheuttaa erityisen vakavan uhan väestön toimeentulolle ja talouselämän perusteille.

– Yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät toiminnot ovat olennaisesti vaarantumassa, muistiossa todetaan.

Hallitus on jo aiemmin kertonut koulujen sulkemisesta ja vedonnut vanhempiin päivähoitoikäisten lasten hoitamisesta kotona.

Yhteiskunnan pyörimisen kannalta tärkeillä aloilla työskentelevien lapsille turvataan koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus. Alojen pitkällä listalla ovat muun muassa Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Maahanmuuttoviraston työntekijät.

Näille kriittisillä aloilla toimivien lasten vanhemmille järjestetään opetusta

Hallitus linjasi maanantaina koulujen sulkemisesta koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi. Opetus kuitenkin päätettiin järjestää 1.–3. luokan oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi listauksen kriittisistä aloista tiistaina. Alla on lista eriteltynä hallinnonaloittain. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ohjeet koulutuksen järjestäjille ohjeistuksen soveltamisesta.

Valtioneuvosto linjaa, että vanhemmat järjestävät lapsensa oleskelun kotona, jos mahdollista.

Valtioneuvosto ja valtiojohto

– Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät

– Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät

– Hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Rahoitusjärjestelmän turvaaminen

– Rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus

– Yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus

– Valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus

Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen

– Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut)

– Palkkojen ja etuuksien maksaminen

– Kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten (lakisääteisten vakuutusten, lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden) maksatus

– Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat

– Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät

– Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto, mukaan lukien tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat

Henkilöstövoimavarojen turvaaminen

– Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen

– Henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla

– Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut

– Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät

Oikeusministeriön hallinnonala

– Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö

– Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot

Sisäministeriön hallinnonala

– Pelastustoimi: palomiehet, ensihoitajat, hätäkeskuspäivystäjät

– Rajaturvallisuus ja meripelastus: rajavartiomiehet kuten raja- ja merivartijat, rajatarkastajat, pintapelastajat, ohjaajat, operaattorit

– Poliisitoimi: poliisimiehet, kuten päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat.

– Edellä mainittujen organisaatioiden työnjohto ja johtokeskushenkilöstö sekä linjaorganisaation ja hallinnon avaintehtävät (tietohallinto, hr-tuki, viestintä, kv, jne.)

– Hätäkeskukset

– Suojelupoliisi

– Vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta

– Valmius

– Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen

– Virka-apu

– Perustaminen

– Koulutus

– Vartiointi- ja turvallisuustoiminta

– Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa

– (liittyy kaikkiin edellä mainittuihin toimialoihin tai vastaaviin)

– Huolto ja ylläpito, mukaan lukien alihankintana tuleva palvelusuorite

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

– Varhaiskasvatuksen henkilöstö

– Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla

– Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin

– Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin

– Nuorisotyöntekijät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

– Elintarvikehuollon henkilöstö, mukaan lukien alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja -jakelu

– Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt

– Vesihuollon turvaamisen tehtävät, mukaan lukien vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka

– Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

– Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, mukaan lukien kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy

– Väylävirasto

– Ilmatieteen laitos

Ely-liikennevastuualueen henkilöstö

– Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät),

– Ely-L valmius- ja varautumistehtävät

– Finferries saaristoliikenne

– TMF-konserni (Traffic Management Finland)

– Yleisradio ja kaupallinen päämedia: operatiivinen henkilökunta ja toimittajat

Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

– kaikki linja-auto-, raitiovaunu- ja metrokuljettajat

– HSL liikenteenohjaus

– turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)

Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

– Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset

– kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut

– kuorma-autojen mekaanikot

– terminaalihenkilöstö

– Jakeluliikenne ja postitoiminta: jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta, Posti-konsernin operatiivinen henkilökunta

– Liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)

Varustamot ja merenkulku (mukaan lukien jäänmurto ja Arctia Oy)

– luotsaus

– alusten miehistöt

– satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat tai lastaavat aluksia

– satamien tietyt palveluntuottajat, kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaristoliikenteen kuljettajat

Ilmailu

– lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö, kuten lennonjohtajat, ilmailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat

– lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenkilöstö, maahuolintayritysten henkilöstö

– lentoaseman turvatarkastushenkilöstö ja turvavalvomo

– lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö

Raideliikenne

– Liikenteenohjaus

– Yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt, muun muassa kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turvalaite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät, sähköradan käytönjohtaja, konduktööri

– Tietoliikennepalvelut: teleoperaattoreiden, internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietoturva-alan yritysten operatiivinen henkilökunta

– Luokitus- ja arviointilaitokset

– Ajoneuvokatsastus

– Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

– Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, mukaan lukien siirto ja jakelu

– Ydin- ja säteilyturvallisuus

– Yritysrahoitus

– Palkkahallinto

– TE-toimistot, Ely-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja)

– Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät

– Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset)

– Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät

– Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vastaavat

– Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus

– Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät

– Maahanmuuttoviraston henkilöstö

– Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta

– Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

– Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, mukaan lukien tutkimus

– Fimea

– STUK

– Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

– THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio

– THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat, valtion koulukodit, valtion mielisairaalat)

– Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen

– Turvakotipalvelut

– Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat

– Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat

– Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja

– Aluehallintovirastojen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

– Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut

– Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö

– Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat

– Siivous- ja puhdistuspalvelut

– SPR veripalvelu ja logistiikka

Ympäristöministeriön hallinnonala

– Jätehuolto

– Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto

– Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta

– Suomen ympäristökeskus Sykessä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstö

– Syken varalla oloa ylläpitävä henkilöstö

Ulkoministeriön hallinnonala

– Konsulipalvelut

– Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen

– Vientivalvonta ja lupamenettelyt

– EU:n kauppapolitiikka

– Turvallisuuspolitiikka, Utva

Muut toiminnot

– Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla

– Hautaustoimi

Liittyy juttuun hallituksen päivän infosta, päivittyy mahdollisesti tarkentavilla kommenteilla