Savonlinna perää ely-keskukselta vastauksia lentokentän ojitusasiassa, mutta toivoo istumista samaan pöytään

Lentokentällä toimivalta Finavialta rakennus- ja ympäristölautakunta toivoo sen ympäristöperiaatteiden mukaista vastaantuloa

Vili Väkeväinen

Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Jouni Matilainen teki lisäehdotuksen, jonka mukaan rakyl ehdottaa elylle yhteisneuvottelua Savonlinnan lentokentän ojitustöistä sekä työnjaon toteutumisesta ympäristövalvonnassa elyn ja kaupungin kesken. Arkistokuva
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Jouni Matilainen teki lisäehdotuksen, jonka mukaan rakyl ehdottaa elylle yhteisneuvottelua Savonlinnan lentokentän ojitustöistä sekä työnjaon toteutumisesta ympäristövalvonnassa elyn ja kaupungin kesken. Arkistokuva

Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta (rakyl) päätti keskiviikon kokouksessaan pyytää Etelä-Savon elinkeino- ja ympäristökeskukselta (ely) vastauksia kysymyksiinsä Savonlinnan lentokentän ojitustöistä, jotka tehtiin viime syksynä. Samalla rakyl toivoo lentäkentällä toimivalta Finavia oyj:ltä vastaantuloa, niin että tämä päivittäisi vuonna 1998 hyväksytyn ympäristöluvan omien ympäristövastuuperiaatteidensa mukaiseksi. Kaupunki toivoo yhteistä neuvottelua elyn kanssa sekä ojitusasian että kunnan ja elyn välisen viranomaistoiminnan jatkon selvittämiseksi.

Lentokentän kiitoradan kuivatusojien kunnostus tehtiin syksyllä 2019. Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ei toimitettu tuolloin ojituksesta suunnitelmaa. Ojat laskevat Pellos- ja Kuhajärveen, joiden mahdollisia haitankärsijöitä ei myöskään kuultu.

Rakyl huomauttaa asian esittelytekstissä, että ojitusasiaa ei ole ratkaisu Savonlinnan lentoaseman ympäristöluvassa, jota valvoo Etelä-Savon ely-keskus. Ojitusriita-asiat kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Rakyl järjesti ojitusasiasta kuulemistilaisuuden heinäkuun lopussa Makkolan Päivölässä. Ely-keskuksen ja Finavian edustajat eivät olleet tilaisuudessa paikalla vedoten lähinnä koronavirus- ja lomautustilanteeseen.

Kaupunki toivoo istumista samaan pöytään

Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen lisäsi hyväksyttyyn esitykseensä rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Jouni Matilaisen (kesk) esityksen yhteisneuvottelusta Savonlinnan kaupungin ja Etelä- Savon ely-keskuksen kanssa. Edelleen Matilaisen esityksestä päätettiin, että rakyl välittää ely-keskukselle Makkolan Päivölässä ojituksesta nousseita kysymyksiä Ely-keskukselle käsiteltäväksi sen pitämässä lentokentän määräaikaistarkastuksessa syksyllä. Yhteistyöneuvotteluihin lautakunta nimesi edustajikseen puheenjohtaja Jouni Matilaisen sekä sen jäsenet Liisa Hirvosen (kd), Karoliina Laukkasen (sd) ja Seppo Kososen (ps).

Rakyl pyytää elyä vastaamaan kuulemistilaisuudessa esiin nousseisiin kysymyksiin. Ensimmäiseksi Rakyl pyytää elyltä vastausta siihen, miten kiitoradan kuivatuksen kunnostusojitus avo-ojituksena järveen ilman suodatuspatoja on lentokentän ympäristöluvan mukaista toiminta? Voimassa olevassa lupahakemuksessa kuivatuksesta on kirjaus sen toteuttamisesta salaojituksin ja ponttipadoilla.

Valtion ja kunnan valvonnan yhteistoiminta ympäristöasioissa epäselvää

Hiertävä asia Savonlinnan ympäristönsuojelua valvovien toimijoiden osalta on ollut epäselvyys valtion ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten velvoitteista ja yhteistyöstä. Rakyl haluaakin saada ely-keskuksen näkemyksen siitä, miten lentokentän ojitusasiassa toteutui ely-keskuksen valvontayksikön päällikön eri yhteyksissä korostama seikka, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on samanlainen valvontaviranomainen kuin ely-keskuskin myös valtion lupaviranomaisen luvittamissa toiminnoissa. Rakyl huomauttaa päätöksessään, että ely-keskuksen lentokentän ympäristöluvan valvonnasta vastaava ympäristöasiantuntija ei edes informoinut Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista kiitoradan kuivatuksen kunnostusojituksen hyväksymisestä, jonka hän teki jälkikäteen. Hyväksymisprosessissa kävi ilmi, että ojituksesta ei ollut kirjallista suunnitelmaa. Rakyl toteaa myös, että valvonnasta vastaava ympäristöasiantuntija, tai kukaan muukaan ely-keskuksesta, ei ole käynyt paikan päällä ennen, eikä jälkeen, ojituksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsookin, että toiminnanharjoittajan kannalta ei ole perusteltavissa, että ely-keskuksen ja kunnan valvontaviranomaiset käyvät omia aikojaan valvonta- ja tarkastuskäynneillä kohteissa tietämättä, mitä toinen viranomainen on asiassa tehnyt. Lautakunta perää elyltä vastausta, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä, jotta sen ympäristöasiantuntijat toimisivat yhtenevällä tavalla valvontatoimissaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa?

Rakyl haluaa myös elyn kannan siitä, miten lentokentän ojitusasiassa toteutui lainsäädännön mukaiset hyvän hallinnon ja hallinnon avoimuuden periaatteet kuulla mahdollisia haitankärsijöitä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä - tai ainakin ennen toimenpiteiden viranomaishyväksyntää? Rakyl huomauttaa, että Kuhajärven rannan kiinteistönomistajien reklamointi oli elyn tiedossa ennen kuin kiitoradan kuivatus avo-ojituksena jälkikäteen hyväksyttiin.

Lautakunta haluaa myös tietää, miten ely-keskuksen vesiensuojelupuolella otetaan huomioon se, että vesistön kuormituksen suhteen maankäytön muutokset ovat eri asia järven valuma-alueen yläosilla kuin järven rannoilla?

Rakyl lähtee siitä, että ely-keskuksen on selvitettävä kiitoradan avo-ojien ohella myös muiden Pellosjärveen laskevien avo-ojien vedenlaatu. Se pitää muutosten selvittämistä uusien näytepisteiden tuloksista ongelmana sillä vertailukohdat aiemmilta vuosilta puuttuvat. Lautakunnan mukaan Pellosjärven tarkkailuohjelman mukaisessa pisteessä tuskin näkyy kiitoradan avo-ojien vaikutus, koska avo-ojat sijaitsevat lähellä järven Taipaleenjoen suuta, eikä vastaavalta ajankohdalta löydy vertailukelpoisia tarkkailutuloksia tutkittavista vedenlaatutekijöistä.

Soila Puurtinen

Savonlinna toivoo, että myös Finavia on ympäristölupa-asiassa aloitteellinen. Arkistokuva
Savonlinna toivoo, että myös Finavia on ympäristölupa-asiassa aloitteellinen. Arkistokuva

Rakyl toivoo Finavialta vastaantuloa

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tahtotila on, että Savonlinnan lentokentän ympäristölupa on tarkistettava, jotta se olisi ajantasainen. Siinä tulee olla myös tarvittavat määräykset hulevesistä. Rakyl vetoaa kuulemistilaisuuden mukaisesti Finaviaan, että se esittäisi asiassa julkisten ympäristövastuuperiaatteidensa mukaisena vastaantulona lentokentän toimintaa koskevan uuden ympäristölupahakemuksen riippumatta siitä, miten lautakunnan Aluehallintovirastossa vireille panema vaatimus uudesta lupahakemuksesta ratkaistaan.

Uusimmat uutiset